Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego
Montanha Verde

 

SPIS TREŚCI
I POSTANOWIENIA OGÓLNE

II KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

III WYMAGANIA TECHNICZNE

IV KONTO

V ZAKUPY W SKLEPIE

VI PŁATNOŚCI

VII REALIZACJA ZAMÓWIENIA

VIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

IX WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

X REKLAMACJE

XI ZASTRZEŻENIA

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Montanha Verde działającym pod adresem: www.mvcafe.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin,
  • Sprzedawcy – rozumie się przez to Marka Strzymińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Salon kosmetyki i odnowy BioSport Spa Marek Strzymiński w Zielonej Górze (65-941), ul. Węgierska 52, posiadającego NIP 9291762534, REGON 362495550,
  • Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • Konsumencie– rozumie się przez to Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Za Konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się także Klienta będącego osobą fizyczną zawierającego ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego,
  • Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym mvcafe.pl,
  • Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży dostępne w Sklepie,
  • Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają obowiązujący podatek VAT,
  • Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny,
  • Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,
  • Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  • Koncie – rozumie się przez to nieodpłatną funkcję Sklepu (usługę), dzięki której Klient może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto,
  • Dniach roboczych– rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

II KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: 65-941 Zielona Góra, ul. Węgierska 52
 2. Adres e-mail: kontakt@mvcafe.pl
 3. Telefon: +48609445828
 4. Formularz kontaktowy na stronie: https://mvcafe.pl/pl/contact

 

III WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki Cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

IV KONTO

 1. Klient uzyskuje status zarejestrowanego użytkownika Sklepu po:
  • wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
  • dokonaniu aktywacji Konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.
 2. Czynności opisane w ust. 2 powyżej dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.
 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta.
 2. Konto daje Klientowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Klienta.
 3. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 5. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail wskazany w pkt II, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

V ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
  • posiadający Konto w Sklepie,
  • nieposiadający Konta w Sklepie – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
 2. Klient posiadający Konto w Sklepie składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Potwierdzam zakup”. Klient nieposiadający Konta w Sklepie składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Złóż zamówienie” w polu „Zakupy bez rejestracji” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 1. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: Cena oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Towaru.
 1. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia Klienta. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 2. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 3. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz kosztów Dostawy Towaru.

 

VI PŁATNOŚCI

 1. Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta:
 • zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • za pomocą karty płatniczej:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 • za pośrednictwem platformy płatniczej:

1.3.1. PayU

 1. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej PayU, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU.
 2. W przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry, za Zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia Zamówienia i otrzymania danych do wpłaty.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
 4. W przypadku wyboru płatności wykorzystujących platformy płatności zewnętrznych operatorów płatności elektronicznych (płatność z góry), po naciśnięciu przycisku rozpoczęcia procedury zapłaty (dostępny bezpośrednio po złożeniu Zamówienia) należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

VII REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji Zamówienia wynosi 3 Dni robocze.
 3. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia po jego opłaceniu przez Kupującego, chyba, że z uwagi na specyfikę metody płatności jest to niemożliwe.
 4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Sprzedawca realizuje Zamówienia za pośrednictwem Dostawcy.
 6. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 2 Dni roboczych:

6.1. od momentu zwarcia umowy sprzedaży, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem,

6.2. od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.

 1. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 2. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta pod adresem: Węgierska 52, 65-941 Zielona Góra (godziny otwarcia dostępne są na stronie www.mvcafe.pl).

 

VIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem pkt IX Regulaminu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni o dnia otrzymania Towaru.
 2. Celem skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w pkt II Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład za pośrednictwem pisma wysłanego pocztą lub informacji przekazanej pocztą elektroniczną).
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres: ul. Węgierska 52, 65-941 Zielona Góra niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.

 

IX WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt VIII Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartej w drodze aukcji publicznej,
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

X REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady.
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w pkt II Regulaminu.
 2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Węgierska 52, , 65-941 Zielona Góra. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w dokumencie gwarancyjnym dostarczonym wraz z Towarem.
 3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt II Regulaminu.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 5. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XI ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie (dla klienta nieposiadającego Konta) stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Klienta niebędącego Konsumentem, jest wyłączona.
 1. Dostępność towarów jest aktualizowana w Dni robocze.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
 3. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

 

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
 2. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości e-mail, SMS, MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia dokonywanie transakcji w ramach Sklepu oraz utworzenie Konta w Sklepie. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
 4. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

5.1. dostępu do swoich danych osobowych,

5.2. ich sprostowania,

5.3. usunięcia,

5.4. ograniczenia przetwarzania,

5.5. przenoszenia danych,

a także prawo:

5.6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 1. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów. W przypadku danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie udzielonej przez zgody, będą one przetwarzane nie dłużej niż do momentu jej wycofania. Podmioty zewnętrzne przetwarzają dane osobowe przez okres wskazany w ich politykach ochrony prywatności.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Sprzedawca lub organom administracji publicznej, w związku z realizacją obowiązków prawnych. Do podmiotów współpracujących należą w szczególności przedstawiciele handlowi, podmioty zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, podmioty realizujące przesyłki, obsługę prawną, drukowanie materiałów oraz niszczenie dokumentacji.
 5. Dane mogą podlegać profilowaniu przez podmioty trzecie – Google Inc. lub podmioty z nimi powiązane. Profilowanie to polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych Klienta dla oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sposobu korzystania z witryny internetowej i Internetu. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

 

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie 7 lutego 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Salon kosmetyki i odnowy BioSport Spa Marek Strzymiński w Zielonej Górze (65-941), ul. Węgierska 52, adres e-mail: kontakt@mvcafe.pl

 

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

........................................................................................................................................
- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów):

........................................................................................................................................
- Adres Konsumenta(-ów):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów):
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl